مراحل اخذ غرفه نماشگاهی :

1. تمکیل فرم درخواست اولیه ( تکمیل فرم درخواست غرفه نمایشگاهی / دانلود فایل از بخش اطلاع رسانی- فایل ها )
2. ایمیل فرم درخواست اولیه به دبیرخانه کنگره
3. تعیین محل غرفه نمایشگاهی براساس نقشه نمایشگاه (اولویت منطقه و جانمایی غرفه ها صرفا براساس زمان اخذ غرفه می باشد)
4. هماهنگی سایر امور مرتبط با روز برپایی غرفه نمایشگاهی با مسئول مربوطه در دبیرخانه کنگره