- سازمان های دولتی و عمومی
- شرکت های خصوصی در حوزه تولید، فناوری اطلاعات و خدمات
- سازمان ها و مراکز بخش خدمات عمومی
- کسب و کارهای کوچک
- شرکت ها و سازمان های سرمایه گذاری
- دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی