محورهاي اصلی کنگره

1) راهکارهاي RFID و GPS در صنايع مختلف و نقشه راه (Road Map).
2) بازگشت سرمايه (.R.O.I) در پروژه هاي RFID و GPS و پروژه هاي اجرا شده در کشورهاي مختلف.
3) زنجيره تامين و توزيع و لجستيک (supply chain)، فروشگاه هاي زنجيره اي و خرده فروشي.
4) سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GIS و ناوبري، نقشه برداري و مساحي به کمک GPS.
5) اتوماسيون صنعتي، تمرين ها و مسابقات ورزشي و افزايش بهره وري به کمک ابزارهاي نوين.
6) رديابي، رهگيري، شناسايي و مکان يابي و فناوري هاي مکان مبنا براي گوشي هاي هوشمند.
7) کنترل هوشمند ناوگان حمل و نقل اعم از خصوصي و عمومي و اطلاعات ترافيکي.
8) کارت هوشمند سوخت، بليت، گواهي نامه، گذرنامه، کارت ملي و کارت شناسايي کارکنان.
9) سامانه سوخت در برابر پيمايش، خدمات شهري و مبارزه با قاچاق کالا، کاربردهاي نظامي و انتظامي.
10) بانک داري الکترونيک، پرداخت الکترونيک و دولت الکترونيک.
11) شناسنامه الکترونيکي انبار، اموال، کتاب خانه، آرشيو، دام داري، نگهداري و تعميرات.
12) سامانه هاي هوشمند و کنترل فضاي سبز، جنگل ها، بحران هاي طبيعي.