ترکيبي 9 نفره، از مدیران و نخبگان مجرب و چهره هاي شاخص در حوزه های مدیریت و فناوری مي باشد.