اهداف کنگره


از ميان فناوري هاي نوين و هوشمند هم چون GIS,RFID,GPS و امکانات و تجهيزات جانبي آن ها، کدام يک مي تواند نياز و خواسته ما را تامين نمايد؟ شيوه هاي مناسب در بهره برداري از اين فناوري ها چيست؟ چه گونه مي توان براي بالا بردن سطح بهره وري در همه زمينه ها اعم از کسب و کار و حتي زندگي روزمره، نوآوري ها را به کار گرفت؟ براي ارتقاي کيفيت کالا و سرعت انجام کار و افزايش سود در کنار کاهش هزينه هاي پيدا و پنهان چه راه حل هايي وجود دارد؟ ابزارهاي هوشمند و تنوع سرسام آور آن ها، تا چه حد مي تواند در بهبود سطح رفاه، آرامش و آسـايش افراد کمک نمايـد؟ بايدهــا و نبايدهاي اسـتفاده از راهکارهاي نوين در چرخه توليد، توزيع، مديريت و نظارت، کدام است؟
در ميانه ميدان نبردهاي اقتصادي و کسب وجهه و اعتبار تجاري برتر، صرفا کساني موفق خواهند بود که خود را به دانش روز مجهز کنند.
آشنايي با محصولات و خدمات دانش بنيان، کيفيت قابل قبول، راه حل هاي ساده و قابل اجرا، هزينه هاي مناسب، راهکارهاي هوشمند و مجريان با تجربه، در نخستين کنگره ملي شناسايي و مکان يابي راديويي. و همچنین از اهداف برگزاری این کنگره ی ملی میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
ارائه مدل استاندارد سازي و بومي سازي خدمات و محصولات.
ارائه شاخص ها و معيارهاي اندازه گيري کيفيت خدمات و محصولات.
فراهم آوردن بستري مناسب جهت تجاري سازي و کاربردي نمودن خدمات و محصولات.