مزاياي شرکت در کنگره


• آشنائي با مقدمات، پيش نيازها و ضرورت
• آشنائي با اصول و مباني، استراتژي ها، چشم اندازهاي
• آشنائي با نقش و جايگاه محسولات فن آوری نوین در بخش ها و صنايع مختلف كشور
• بهره مندي از تجارب بين المللي
• آشنائي با موانع، راهكارها و تجربيات
• تبادل دستاوردهاي جديد ميان صاحبنظران

ثبت نام

  • 1) E1 و E2 و 25 و 32: ویژه حامیان مالی.
    2) 1 و 2 و 13 و 14: رزرو شده است.
    3) 3 تا 12 و 15 تا 24 و 26 تا 38 به جز 25 و 32: هر یک پنج متر مربع، هر متر مربع دو میلیون و نه صد و هفتاد هزار (2.970.000) ريال، جمع هر غرفه: چهارده میلیون و نه صد هزار (14.900.000) ريال.
    4) لابی: پاپ آپ، هر یک سه متر مربع، هر مورد بیست و نه میلیون و پانصد هزار (29.500.000) ريال.

  • مثال : شماره 2 غرفه یا شماره 5 لابی
  • 0 ریال