برنامه هاي کنگره:سخن رانان


1. 1جناب آقاي افشين کلاهي، رييس هيات مديره.
1.2جناب آقاي مهندس سيد مجتبي حسيني، دبير سنديکا و دبير کنگره.
1.3 جناب آقاي مهندس جلال پور:رييس اتاق ايران.
1.4 جناب آقاي مهندس خوانساری: رييس اتاق تهران.
1.5 جناب آقاي هومن حاجي پور: معاون امور تشکل هاي اتاق بازرگاني ايران.
1.6 جناب آقاي مهندس جهانگردی: معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات و رئیس سازمان فن آوری اطلاعات.
1.7 جناب آقاي مهندس کشاورزيان: رييس سازمان راه داري و حمل و نقل جاده اي.
1.8 جناب آقاي مهندس خسرو تاج: قايم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت.
1.9 جناب آقاي دکتر نهاونديان: رييس دفتر رياست جمهوري.
1.10جناب آقاي مهندس شاه حسيني: سازمان توسعه تجارت.
1.11جناب آقاي مهندس دهقاني نيا: رييس فاواي ستاد مبارزه با قاچاق.
1.12جناب آقاي دکتر همداني: معاون محترم وزیر کشوردر امور حمل و نقل و ترافیک.
1.13 سردار عدالت خواه: رييس فاواي ناجا.
1.14 جناب آقای دکتر اميري:رئیس پژوهشکده برق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی.