راهنمای نگارش مقالات


تذکر مهم: مقاله هايي که مطابق با الگوي زير تهيه نشده باشند در مجموعه مقالات و لوح فشرده قرار نخواهند گرفت.
مقاله به زبان فارسي يا انگليسي نوشته شود و از نظر املايي و نگارشي به دقت تصحيح شود.
مقاله ها بايد در 8 تا 16 صفحه A4 با درنظرگرفتن فرمت استاندارد مقالات کنگره به صورت يک ستوني تهيه شوند.
فاصله خطوط از يکديگر SINGLEيعني حدود 6/ 0 سانتي متر باشد فاصله بين عنوان هر بند و اولين سطر آن هم حدود 6/ 0 سانتي متر و بين انتهاي هربند و آغار بند ديگريک سطر فاصله باشد.
اصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست 5/ 2 و از پايين 3 سانتي متر و فاصله متن از لبه بالاي کاغذ در صفحه اول 8 سانتي متر و در صفحه ديگر 3 سانتي مترباشد.


اصل مقاله بايد شامل موارد زير باشد:


عنوان مقاله حداکثر در 10 کلمه.
نام و نام خانوادگي نويسنده و نويسندگان.
نويسنده مسئول مکاتبات بايد در مقاله مشخص شده باشد.
سمت و آدرس سازمان متبوع.
نشاني پست الکترونيک.
حداکثر 6 کلمه به عنوان کلمات کليدي.
چکيده اي که در برگيرنده مفروضات، روش انجام مطالعه و نتايج حاصله باشد.(حداقل در 100 و حداکثر در 200 کلمه)
مقدمه اي که گوياي مسئله مورد بحث، سوابق، کاربرد و نتيجه باشد.
شرح مقاله و روش تحقيق به شکلي که براي محقق بعدي قابل بازسازي باشد.
بند نتيجه که گوياي مزايا و محدوديت ها و کاربردهاي تحقيق باشد.
فهرست مراجع و مأخذها.

فهرست مراجع و مأخذها بايد داراي همان شماره ترتيبي باشد که در متن مقاله به آن اشاره شده است و ترتيب درست نوشتن آن به شرح زير است :


مجلات و نشريات:
نام نويسنده (نام خانوادگي، نام)عنوان مطلب، نام نشريه، شماره جلد، شماره نشريه، سال انتشار، صفحه.
مقدمه اي که گوياي مسئله مورد بحث، سوابق، کاربرد و نتيجه باشد.
شرح مقاله و روش تحقيق به شکلي که براي محقق بعدي قابل بازسازي باشد.
بند نتيجه که گوياي مزايا و محدوديت ها و کاربردهاي تحقيق باشد.
فهرست مراجع و مأخذها.
فهرست مراجع و مأخذها بايد داراي همان شماره ترتيبي باشد که در متن مقاله به آن اشاره شده است و ترتيب درست نوشتن آن به شرح زير است :
مجلات و نشريات:
نام نويسنده (نام خانوادگي، نام)عنوان مطلب، نام نشريه، شماره جلد، شماره نشريه، سال انتشار، صفحه.
کتاب ها:
نام نويسنده، عنوان کتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر و سال انتشار.براي تايپ مقاله بايد از قلم هاي مورد استفاده براي بخش مختلف مقاله به شرح زير هستند:


 
 


نکته از قلم هاي ايتاليک و يا قلم هاي همراه با خط استفاده نشود.
همچنين فرم صفحات، بايد روي فرم قاله ي موجود در سايت باشد.